Regels bij het plaatsen van een recensie

Je mag in een review je ervaring met een website delen. Het is fijn als je een positieve ervaring kan delen, maar je mag natuurlijk ook je eerlijke mening geven als een negatieve ervaring hebt gehad. Het is wel belangrijk dat je review correct is en bij het plaatsen van een review op huursites.nl de normale fatsoensregels in acht worden genomen.
Je bent vrij om in een recensie je mening over of je ervaringen met een bedrijf te delen. Dit kan een hele positieve ervaring zijn, maar mag natuurlijk ook een negatieve ervaring zijn. Wel vinden we het belangrijk dat recensies correct zijn en dat bij het plaatsen van recensies de normale regels van fatsoen in acht worden genomen.

Bij het plaatsen van een review dienen die volgende regels te worden nageleefd:

Reviews dienen een eerlijk beeld te geven van de waarheid
Reviews mogen een smaad en/of laster bevatten.
Reviews mogen geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld
Reviews dienen fatsoenlijk taalgebruik te bevatten en geen scheldwoorden en dergelijke te bevatten.
Reviews mogen geen beledigende, discriminerende, haatzaaiende, bedreigende of aanstootgevende inhoud hebben.
Reviews mogen geen inbreuk maken op de (intellectuele of privacy) rechten van anderen.
Reviews mogen niet geplaatst worden door het bedrijf c.q. de website waar de review over gaat.
Reviews mogen niet activistisch van aard zijn en anderen oproepen tot acties.
Reviews mogen niet gebruikt worden om reclame te maken voor een ander bedrijf of website dan het bedrijf waar je de recensie over schrijft.
Reviews dienen niet gebruikt als pressiemiddel te worden om geschillen die je met een bedrijf hebt op te lossen. Neem daarvoor eerst contact op met het bedrijf zelf en geef het bedrijf de kans om voor een nette oplossing te zorgen.
Bij het plaatsen van reviews mag geen gebruik worden gemaakt van anonieme proxyservers, VPN’s, open proxies of zogenaamde anonymizers om je IP-adres te verhullen.

Indien je recensie niet voldoet aan onze huisregels, dan hebben we te allen tijde het recht om de recensie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Als we een klacht krijgen over een recensie, dan zullen we als dat nodig lijkt voor verwijdering eerst contact met je opnemen, zodat je jouw zienswijze over de klacht kunt geven.

Wanneer duidelijk is dat de recensie in strijd met de regels en wij en/of anderen daardoor schade leiden kunnen wij echter besluiten de recensie direct te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Ook kunnen wij in uitzonderlijke omstandigheden juridisch gedwongen zijn je IP-adres en/of e-mailadres of andere persoonlijke informatie te verstrekken aan Justitie of aan een klager. In deze situatie zullen wij – tenzij dat niet haalbaar is – je daarover vooraf informeren.

Klachten over reviews
Iedereen kan een klacht indienen over een recensie op de website die niet voldoet aan de recensieregels of die om een andere reden onrechtmatig of in strijd met de wet is. Dit kan door ons een e-mail te sturen via het contactformulier op de site. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht gerechtvaardigd is, dan zullen we de recensie verwijderen.

Wij willen graag tot een goed en eerlijk oordeel komen over klachten. Daarom vragen wij bij klachten altijd eerst de zienswijze van degene die de recensie op de website geplaatst heeft, voor wij overgaan tot verwijdering. Alleen in uitzonderingsgevallen zullen wij recensies direct verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat wij klachten snel en goed in behandeling kunnen nemen, stellen wij een aantal eisen aan klachten die worden ingediend.
Wij verzoeken je vriendelijke de volgende eisen in acht te nemen:

Stuur de link (URL) mee van de pagina waar de recensie staat.
Vermeld om welke recensie het gaat. Noem daarbij in ieder geval de datum van de recensie en de naam van de schrijver van de recensie.
Motiveer waarom de recensie volgens jou niet voldoet aan de huisregels en verwijderd dient te worden. Wij nemen deze motivering mee bij ons besluit om een recensie wel of niet te verwijderen, het is dus belangrijk dat je duidelijk beschrijft waarom de recensie volgens jou in strijd met onze huisregels is.
Vermeld in de e-mail je naam, eventuele bedrijfsgegevens en telefoonnummer, zodat wij contact met je op kunnen nemen indien wij nog vragen hebben over je klacht.
Indien voor ons niet duidelijk is op welke recensie de klacht betrekking heeft, de klacht niet gemotiveerd is of voor ons niet duidelijk is wie de afzender van de klacht is, dan is het voor ons niet mogelijk om de klacht in behandeling te nemen.

Je krijgt uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de klacht ontvangen hebben per e-mail een reactie van ons.